Kariera

Sukces tkwi w zaangażowanym pracowniku

Możliwości, które czekają na zaangażowanych pracowników
Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem, młodszym czy starszym specjalistą, nasza Grupa to istne wyzwanie dla każdego. Wymagająca praca w połączeniu z wystarczającą swobodą w zakresie niezależnej pracy gwarantuje liczne możliwości nauki i szkolenia w miejscu pracy. Ty również możesz stać się częścią naszego zespołu i zainspirować się doświadczeniem 3.500 pracowników i menedżerów na całym świecie!

Zobacz nasze oferty pracy lub przejmij inicjatywę i prześlij bezkonkurencyjną aplikację!

Employee

Pracownicy

Do
Locations

Lokalizacja

Międzynarodowy zespół

Międzynarodowy zespół

Pracownicy 15 zakładów tworzą międzynarodowy zespł?, który wspó?pracuje ponad granicami pa?stwowymi, aby wspiera? sukces firmy.

Nasze siedziby rozproszone na ca?ym ?wiecie w Europie, Ameryce Pó?nocnej i Azji oraz nasze liczne punkty sprzeda?y i serwisu stanowi? szans? i wyzwanie. Stymuluj? globaln? komunikacj?, mi?dzynarodow? wymian? informacji i nauk? ponad granicami pa?stw.

Mi?dzynarodowa firma to nie tylko siedziby na ca?ym ?wiecie, ale przede wszystkim ró?nice, ró?norodno?ci i kontrasty, które wzbogacaj? wspó?prac? ka?dego dnia. Ró?ne imprezy firmowe daj? tak?e mo?liwo?? wspólnego rozwoju poprzez wspólne do?wiadczenia.

Nasze dzia?y

Nasze dzia?y

Techniczne, handlowe lub praktyczne - dowiedz si? wi?cej o naszych o?miu dzia?ach i znajd? to, co jest dla Ciebie najlepsze!

Imponujemy naszym klientom najwy?sz? jako?ci? i najnowocze?niejsz? technologi?, poniewa? nasi in?ynierowie to nie jedyne osoby, które ci??ko pracuj? nad produktem. Istotna jest równie? wspó?praca mi?dzy ró?nymi dzia?ami. Zgodnie z mottem "Indywidualnie w ma?ym zespole, wspólnie z innymi dzia?ami".

Osiem dzia?ów w naszej grupie wspó?pracuje na rzecz sukcesu firmy: produkcja, badania i rozwój, obs?uga klienta, IT, jako??, zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw, sprzeda? i marketing oraz administracja.