Kariera

Sukces tkwi w zaangażowanym pracowniku

Możliwości, które czekają na zaangażowanych pracowników
Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem, młodszym czy starszym specjalistą, nasza Grupa to istne wyzwanie dla każdego. Wymagająca praca w połączeniu z wystarczającą swobodą w zakresie niezależnej pracy gwarantuje liczne możliwości nauki i szkolenia w miejscu pracy. Ty również możesz stać się częścią naszego zespołu i zainspirować się doświadczeniem 3.500 pracowników i menedżerów na całym świecie!

Zobacz nasze oferty pracy lub przejmij inicjatywę i prześlij bezkonkurencyjną aplikację!

Szkolenia i rozwój

Szkolenia i rozwój

Wykwalifikowani pracownicy przynosz? trwa?y sukces - to jest nasz cel i motywacja dla naszych dalszych inwestycji w szkolenia i rozwój.

W przypadku kszta?cenia i szkolenia naszych pracowników, nie szcz?dzimy kosztów. Program oferowany przez nasze wewn?trzne Leitner College obejmuje kursy j?zykowe, informatyczne, szkolenia w zakresie bezpiecze?stwa, specjalistyczne szkolenia w zakresie obs?ugi i seminaria dotycz?ce zarz?dzania.

Nasi pracownicy bior? udzia? w corocznych spotkaniach ustalaj?cych cele, daj?cych mo?liwo?? porozmawiania o ich rozwoju zawodowym i planowanych kolejnych etapach kariery ze swoimi prze?o?onymi.

Korzyści finanasowe

Korzyści finanasowe

Zaanga?owanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu ca?ej grupy, dlatego chcemy oferowa? odpowiednie zyski.

Na przyk?ad: struktura wynagrodze? znacznie wy?sza od ustanowionego poziomu, zgodna z kwalifikacjami, do?wiadczeniem i wynikami danego pracownika. Ale to nie wszystko.

Nasi pracownicy korzystaj? równie? z ró?nych ?wiadcze? dodatkowych, takich bonusowy urlop lub kupon na zakupy w dniu ich urodzin, a tak?e s? nagradzani specjalnymi d?ugoterminowymi premiami us?ugowymi.

Praca i czas wolny

Praca i czas wolny

Satysfakcja w ?yciu prywatnym, sukces w karierze. Dlatego wa?ne jest, aby?my zachowali równowag? pomi?dzy prac? a czasem wolnym.

Wiele lat temu zatroszczyli?my si? o u?atwienie naszym pracownikom pogodzenia ich ?ycia zawodowego i prywatnego. Nasze ci?g?e wysi?ki na rzecz poprawy istniej?cej sytuacji i ci?g?ego dostosowywania si? do ró?nych potrzebach naszych

pracowników sta?y si? teraz integraln? cz??ci? polityki personalnej. Nagroda "audit familieundberuf" nie jest jedynie dowodem podj?tych wysi?ków na rzecz osi?gni?cia w?a?ciwej równowagi mi?dzy rodzin? i prac?, ale tak?e jest zach?t? do ci?g?ego doskonalenia.

Subsydiowana restauracja dla pracowników

Subsydiowana restauracja dla pracowników

Po?ywny posi?ek daje now? energi? dla wyj?tkowej wydajno?ci. Dlatego oferujemy naszym pracownikom smaczne dania, aby zaspokoi? zarówno ma?e, jak i obfite apetyty.

Od naszej sto?ówki wymagamy tych samych wysokich standardów, jak od naszych maszyn. Najwy?sza jako?? i szeroki wybór sprawiaj?, ?e posi?ki nie tylko wype?niaj? ludzkie ?o??dki, ale s? zawsze ?wie?e i zaspokajaj? ró?norodne smaki.

Ka?dego dnia w siedzibie g?ównej serwowanych jest oko?o 400 posi?ków, w tym lokalne przysmaki, takie jak "Knödel und Schlutzkrapfen" (austriackie pierogi i ravioli ze szpinakiem nadzieniem ricotta), w?oskie specja?y, takie jak makaron i lasagne, oraz ró?ne dania kuchni mi?dzynarodowej.

Employee

Pracownicy

Do
Locations

Lokalizacja

Międzynarodowy zespół

Międzynarodowy zespół

Pracownicy 15 zakładów tworzą międzynarodowy zespł?, który wspó?pracuje ponad granicami pa?stwowymi, aby wspiera? sukces firmy.

Nasze siedziby rozproszone na ca?ym ?wiecie w Europie, Ameryce Pó?nocnej i Azji oraz nasze liczne punkty sprzeda?y i serwisu stanowi? szans? i wyzwanie. Stymuluj? globaln? komunikacj?, mi?dzynarodow? wymian? informacji i nauk? ponad granicami pa?stw.

Mi?dzynarodowa firma to nie tylko siedziby na ca?ym ?wiecie, ale przede wszystkim ró?nice, ró?norodno?ci i kontrasty, które wzbogacaj? wspó?prac? ka?dego dnia. Ró?ne imprezy firmowe daj? tak?e mo?liwo?? wspólnego rozwoju poprzez wspólne do?wiadczenia.

Nasze dzia?y

Nasze dzia?y

Techniczne, handlowe lub praktyczne - dowiedz si? wi?cej o naszych o?miu dzia?ach i znajd? to, co jest dla Ciebie najlepsze!

Imponujemy naszym klientom najwy?sz? jako?ci? i najnowocze?niejsz? technologi?, poniewa? nasi in?ynierowie to nie jedyne osoby, które ci??ko pracuj? nad produktem. Istotna jest równie? wspó?praca mi?dzy ró?nymi dzia?ami. Zgodnie z mottem "Indywidualnie w ma?ym zespole, wspólnie z innymi dzia?ami".

Osiem dzia?ów w naszej grupie wspó?pracuje na rzecz sukcesu firmy: produkcja, badania i rozwój, obs?uga klienta, IT, jako??, zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw, sprzeda? i marketing oraz administracja.